1.  
 2. Corujito, mascote rejeitado.

   
 3. Corujito, mascote rejeitado.

   
 4. Corujito, mascote rejeitado.

   
 5. Corujito, mascote rejeitado.

   
 6. Corujito, mascote rejeitado.

   
 7. Corujito, mascote rejeitado.

   
 8. Corujito, mascote rejeitado.

   
 9. Corujito, mascote rejeitado.

   
 10. Corujito, mascote rejeitado.

   
 11. Corujito, mascote rejeitado.

   
 12. Corujito, mascote rejeitado